Ndotja nga zhurmat në shkolla

Ne qytetet tona ka shume shkolla qe ndodhen shume prane rrugeve te trafikut te makinave po per to nuk eshte bere ndonje monitorim per te zbuluar nivelin e ndotjes nga zhurma e trafikut apo dhe ndikimin qe mund te kete te të mesuarit e nxenesve si dhe te shendeti i tyre.

Duke mos u monitoruar kjo ndotje, edhe masat per reduktimin e tyre nuk mund te vendosen. Si pasoje demtohet edukimi dhe shendeti i femijve te ketyre shkollave.

Sipas Planit Kombetar te Menaxhimit te Zhurmave, Monitorimi dhe studimi, eshte hapi i pare i domosdoshem per të njohur gjendjen dhe per të percaktuar masat e permiresimit apo reduktimit te rrezikut nga ndotja e zhurmave.

Duke mos u monitoruar kjo ndotje, edhe masat per reduktimin e tyre nuk mund te vendosen. Si pasoje demtohet edukimi dhe shendeti i femijve te ketyre shkollave.

– JO ZHURMES

Por ky Plan veprimi ende nuk ka vepruar per zhurmat

Në disa raste të vecanta, atëherë kur ndërhyrjet mbi burimin e zhurmës janë të pamjaftueshme apo të parealizueshme, për arsye teknike apo ekonomike, rezultojnë të domosdoshme ndërhyrjet mbi vete ndërtesat qe goditen nga zhurmat

Nga Auditimi I Performances se “NDOTJES AKUSTIKE”, i bere nga Kondrolli i Larte i Shtetit, rekomandohet që “ izolimi akustik i banesave, të bëhet i detyrueshëm dhe si pjesë e Kodit të Banesave, së bashku me normativat përkatëse, në perputhje me nivelet e ndotjes se zhurmes”

Njëkohësisht rekomandohet që “në këto breza te trafikut të mos lejohet të ndërtohen kopshte, shkolla , apo qendra shëndëtsore të reja”,

Por dhe kjo mase nuk eshte perfillur nga pushtetet lokale

Ne nenin 14 te ligjit per zhurmat thuhet “Çdo ndërtim dhe rikonstruksion ndërtesash, për banim apo për veprimtari të tjera ekonomike e shoqërore, projektohet dhe realizohet në mënyrë që zhurma në brendësi apo në afërsi të saj, të jetë brenda nivelit kufi.