Cilat janë planet e qyteteve europiane kundër ndotjes akustike?

Ndotja akustike dhe cilësia e ajrit janë shqetësimet kryesore për qytetet evropiane. Po Plani i Veprimit për Tiranën si qendron krahasuar me qytetet e tjera europiane?

Tirana, pa zona të qeta

Mungon informimi publik mbi ndotjen akustike dhe politikat për krijimin e “Zonave të Qeta” në Tiranë

Takim me ekspertë për të frenuar zhurmat në Tiranë

Gjatë këtij takimi u vu theksi tek rëndësia e ndërgjegjësimit publik, për të arritur një masë kritike që do të ushtroj presion tek vendimmarrja lokale dhe qendrore